Admitere 2010-2011

Învăţământ universitar de licenţă. Sesiunea 1 - 16 septembrie 2010. REZULTATE

Învăţământ universitar și post-universitar de master. Sesiunea 11-19 septembrie 2010. REZULTATE

Învăţământ universitar de licenţă. Sesiunea 12 - 30 iulie 2010. SESIUNEA S-A ÎNCHEIAT. Învăţământ universitar de licenţă. Sesiunea 1 - 16 septembrie 2010.
REZULTATE

Anunțuri

 17 septembrie 2010:

     - Candidaţii cu opțiuni duble declaraţi admişi pe locurile bugetate şi/sau cu taxă care au depus dosarele atât la Inginerie Civilă cât şi la Ingineria Instalaţiilor, sunt obligaţi să OPTEZE pentru un domeniu până marţi 21 septembrie 2010 orele 13.00. În lipsa acestei opţiuni, repartiţia se va face din oficiu pentru candidaţii care au depus diploma în original.

     - Candidaţii reuşiţi la buget trebuie să aducă diplomele în original până marţi 21 septembrie 2010, orele 13.00. Locurile rămase disponibile după această dată (prin neprezentarea diplomei în original) se vor atribui candidaţilor cu mediile următoare.

     - Candidaţii declaraţi admişi pe locurile cu taxă trebuie să achite 50% din taxa de şcolarizare (1150 RON la zi şi 1100 RON la seral) până miercuri 22 septembrie 2010 orele 13.00.

     - Candidaţii care solicită înscrierea la Inginerie Civilă în Limba Engleză şi nu au completat formularul, sunt invitaţi să-l completeze (sau să depună cerere separată) la secretariat până pe 30 septembrie 2010. Testul de limba engleză se va susţine sâmbătă 2 octombrie 2010 orele 10.00 în corpul R.

     - Numărul de locuri bugetate a fost suplimentat.

REZULTATE:

- Domeniul Inginerie Civilă

     17 septembrie 2010. Lista candidaților declarați admişi pe locurile bugetate la Concursul de Admitere în Învăţământul Superior - Sesiunea septembrie 2010

     17 septembrie 2010. Lista candidaților declarați admişi pe locurile cu taxă la Concursul de Admitere în Învăţământul Superior - Sesiunea septembrie 2010

- Domeniul Ingineria Instalațiilor

     17 septembrie 2010. Lista candidaților declarați admişi pe locurile bugetate la Concursul de Admitere în Învăţământul Superior - Sesiunea septembrie 2010

     17 septembrie 2010. Lista candidaților declarați admişi pe locurile cu taxă la Concursul de Admitere în Învăţământul Superior - Sesiunea septembrie 2010


Notă. În cazul în care observaţi erori în listele afişate vă rugăm să ne anunţaţi de urgenţă la Comisia de Admitere-Înmatriculare de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iaşi, la telefoanele 0232-254-638, 0232-233-368 sau 0232-278-683 int.1427 şi int.1508. Vă mulţumim.

• Numărul de locuri pentru sesiunea septembrie 2010:

 Domeniul de licenţă   Număr de locuri 
buget taxă
 Inginerie civilă (4 ani zi, 5 ani seral, 240 credite)   10 260
 Ingineria instalaţiilor (4 ani zi, 240 credite)   15   45
total      25 305

     Anii I şi II de studiu sunt dedicaţi pregătirii tehnice generale de construcţii.
     Începând cu anul III de studiu, studenţii de la domeniul Inginerie Civilă zi pot opta pentru una din specializările:
          - Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)
          - Căi Ferate Drumuri şi Poduri (CFDP).

     Toate programele de studii universitare de licență sunt acreditate de către ARACIS cu grad de încredere ridicat.

• Metoda de selecţie:

     Concurs de dosare cu media calculată astfel:

          MA = 0,5 MBac + 0,5 MŞcol

     unde:

       MBac = media examenului de bacalaureat

       MŞcol = media generală a şcolarităţii anilor de liceu. 

• Calendar, sesiunea septembrie:

     - înscrierea candidaţilor 1 - 16 septembrie 2010

           orar: Luni-Vineri orele 1000-1300

     - afişarea rezultatelor 17 septembrie 2010, orele 1930

     - plata a 50% din taxa de şcolarizare 1-22 septembrie 2010

          orar: Luni-Vineri orele 1000-1300

     - termen limită pentru depunerea actelor în original 21 septembrie 2010.

• Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă (4 ani zi, 5 ani seral): 100 RON

    Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

     - copiii locuind în zonele calamitate de inundațiile din vara anului 2010 (se va prezenta adeverinţă de la primăria localității de domiciliu)

     - copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ)

     - copiii orfani de ambii părinţi

     - candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial

     - copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi

    Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

• Taxa de şcolarizare:

     - pentru anul universitar 2010/2011, pe locurile nebugetate, se plăteşte 50% în perioada 1-22 septembrie 2010

     - învăţământ universitar de licenţă zi: 2300 RON

     - învăţământ universitar de licenţă seral: 2200 RON.

• Taxa de înmatriculare: 25 RON

     - se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi în perioada 1-16 septembrie 2010.

• Acte necesare la înscriere:

     - cerere de înscriere (se poate completa și la înscriere)

     - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

     - foaia matricolă, în original sau copie legalizată

     - certificatul de naştere, în copie legalizată

     - copie după cartea sau buletinul de identitate

     - dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

     - adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară)

     - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care mai urmează o specializare)

     - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original şi copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare

     - 2 fotografii color 3 x 4 cm

     - un dosar plic.

• Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

     - Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea august - septembrie 2010 pot prezenta la înscriere, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

     -  Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare.

     -  La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

• Note importante:

     - Candidaţii declaraţi admişi pot opta pentru secţia cu predare în limba engleză. Selecţia se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză.

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la domenii corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: a) distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu; b) premiul întâi sau medalia de aur la olimpiade şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii.

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale sau pe grupe de ţări au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare.

     - Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie rroma se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Media de admitere este media examenului de bacalaureat.

     - Pentru candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova care au absolvit liceul în România, se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Media de admitere este media examenului de bacalaureat.

     - Pentru detalii legate de admitere, vă rugăm să consultaţi site-ul Prorectoratului Didactic și Manualul Procedurilor - Admitere învăţământ universitar de licenţă.Învăţământ universitar și post-universitar de master. Sesiunea 11-19 septembrie 2010
REZULTATE

Anunțuri

 19 septembrie 2010:

     - Candidaţii admişi la master pe locurile finanţate de la buget vor depune opţiunile şi vor achita taxa de înmatriculare (25 Ron) până marţi 21 septembrie 2010, între orele 9.00- 15.00, în sala 02.R.
     - Marţi 21 septembrie 2010, după afişarea rezultatelor (în urma opţiunilor depuse), se vor identifica locurile rămase neocupate la buget, la toate specializările. Pentru eventualele locuri neocupate la buget, se va organiza un nou colocviu, în zilele de miercuri 22 şi joi 23 septembrie 2010.
     - Candidaţii admişi la masterele Non-Bologna (Management în construcţii şi Expertizare-auditare-certficare energetică şi dezvoltare durabila în construcţii), vor achita taxa de înmatriculare (25 Ron) până marţi 21 septembrie 2010, între orele 9.00- 15.00, în sala 02.R iar 50% din taxa de şcolarizare (1450 Ron) până la data de 20 octombrie 2010.

- master Bologna (învățământ universitar de master, 2 ani, zi, 120 credite).

• REZULTATE - 19.09.2010:

Nr.crt. Domeniul Fișier cu rezultate
1  Inginerie civilă (2 ani, zi, 120 credite)   Inginerie Structurală
2   Ingineria Clădirilor
3   Infrastructuri Moderne pentru Transporturi
4   Inginerie Structurală cu predare în limba engleză
5   Inginerie Geotehnică
6   Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor
7   Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii  
8   Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii
9   Evaluare şi Administrare Imobiliară
10  Ingineria instalaţiilor (2 ani, zi, 120 credite)   Instalaţii pentru Construcţii

Notă. Toate programele de studii universitare de master sunt acreditate de către ARACIS.
          Acest tip de master este destinat atât absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă cu durata de 4 ani (Bologna) cât şi absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată de 5 ani.

• Numărul de locuri pentru sesiunea septembrie 2010:

Nr.crt. Domeniul Denumirea programului  Număr de locuri 
buget taxă
1  Inginerie civilă (2 ani, zi, 120 credite)   Inginerie Structurală   40   20
2   Ingineria Clădirilor   40   20
3   Infrastructuri Moderne pentru Transporturi   40   20
4   Inginerie Structurală cu predare în limba engleză   31   20
5   Inginerie Geotehnică   25   20
6   Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor   40   20
7   Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii     40   20
8   Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii    60   40
9   Evaluare şi Administrare Imobiliară   15   20
total Inginerie civilă 331 200
10  Ingineria instalaţiilor (2 ani, zi, 120 credite)   Instalaţii pentru Construcţii   40   20
total general   371 220

           Notă. Planurile de învâțământ pentru aceste programe de master sunt redate în acest fișier.
                    La aceste planuri s-a adăugat un semestru final, semestrul IV, cu 30 de credite, dedicat exclusiv elaborării tezei de dizertație.

- master non-Bologna (învățământ post-universitar de master, 1 an, zi, 60 credite)

• REZULTATE - 19.09.2010:

Nr.crt..crt. Domeniul Fișier cu rezultate
1  Inginerie civilă (1 an, zi, 60 credite)    Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor  
2    Management în Construcţii
3    Expertizare-auditare-certificare energetică pentru
    dezvoltare durabilă în construcţii

Notă. Toate programele de studii post-universitare de master sunt autorizate.
          Acest tip de master este destinat doar absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată de 5 ani.

• Numărul de locuri pentru sesiunea septembrie 2010:

Nr.crt..crt. Domeniul Denumirea programului  Număr de locuri 
buget taxă
1  Inginerie civilă (1 an, zi, 60 credite)    Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor     20 20
2    Management în Construcţii - 50
3    Expertizare-auditare-certificare energetică pentru
    dezvoltare durabilă în construcţii
50
      total      20 120 

           Notă. Planurile de învâțământ pentru aceste programe de master sunt redate în acest fișier.

• Metoda de selecţie:

     Interviu, cu media de admitere calculată astfel:

          MA = 0,5 MI + 0,5 MF

     unde:

       MI = media obţinută la interviu

       MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare. 

• Calendar, sesiunea septembrie:

     - înscrierea candidaţilor 11 - 15 septembrie 2010

           orar: Luni-Vineri orele 800-1600, Sâmbăta-Duminica orele 900-1200.

     - interviu 16-18 septembrie 2010.

     - afişarea rezultatelor 19 septembrie 2010.

• Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar sau postuniversitar de master: 100 RON

    Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

     - copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ)

     - copiii orfani de ambii părinţi

     - candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial

     - copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi

    Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

• Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2010/2011:

     - învăţământ universitar sau postuniversitar de master: 2900 RON.

• Taxa de înmatriculare: 25 RON

     - se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi.

• Acte necesare la înscriere:

     - cerere de înscriere (se poate completa și la înscriere)

     - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, şi diploma de finalizare a studiilor universitare, ambele în original sau în copie legalizată; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatele de echivalare a diplomei de bacalaureat și diplomei de finalizare a studiilor universitare eliberate de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

     - certificatul de naştere, în copie legalizată

     - copie după cartea sau buletinul de identitate

     - dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

     - adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară)

     - 2 fotografii color 3 x 4 cm

     - un dosar plic.

• Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

     - Candidaţii care au promovat examenul finalizare a studiilor universitare în sesiunea iunie-iulie 2010 sau în sesiunea septembrie 2010 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media obţinută la examenul de finalizare

     -  Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare

     -  La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

• Menţiuni referitoare la interviu:

     - Interviul este necesar pentru a evidenţia cunoştinţele şi experienţa candidatului în specialitatea programului de master precum şi determinarea şi motivarea cu care acesta doreşte să realizeze acea specializare. De asemenea, se analizează posibilităţile candidatului în comunicarea cu caracter tehnico-ştiinţific, aptitudinile acestuia de potenţial cercetător, perspectivele pentru o ulterioară perfecţionare şi prin doctorat.

     - Pentru pregătirea interviului se recomandă bibliografia corespunzătoare de la examenul de licență

     - Tot pentru pregătirea interviului se recomandă și analiza programelor de învățământ de la masterele de tip Bologna și/sau a programelor de învățământ de la masterele de tip non-Bologna.

• Notă:

     - Pentru detalii legate de admitere, vă rugăm să consultaţi site-ul Prorectoratului Didactic și Manualul Procedurilor - Admitere învăţământ universitar de master.Învăţământ universitar de licenţă. Sesiunea 12 - 30 iulie 2010. Sesiunea s-a încheiat.

Anunțuri

     31 iulie 2010. Programul Comisiei de Admitere - Înmatriculare

     31 iulie 2010. ANUNȚ 1. În atenția candidaților cu OPȚIUNI DUBLE, Inginerie Civilă și Ingineria Instalațiilor

     31 iulie 2010. ANUNȚ 2. În atenția candidaților ADMIȘI PE LOCURILE BUGETATE

     31 iulie 2010. ANUNȚ 3. În atenția candidaților ADMIȘI PROVIZORIU PE LOCURILE CU TAXĂ

     31 iulie 2010. ANUNȚ 4. În atenția candidaților care au optat pentru Inginerie Civilă în limba engleză

     Comisia de Admitere-Înmatriculare mai procesează datele din sesiunea iulie în perioada 23-31 august 2010.

REZULTATELE SESIUNII IULIE 2010:

- liste, domeniul Inginerie Civilă

     31 august 2010. Lista alfabetică a candidaților admişi care au depus documentele necesare înmatriculării

- liste, domeniul Ingineria Instalațiilor

     31 august 2010. Lista alfabetică a candidaților admişi care au depus documentele necesare înmatriculării


Notă. În cazul în care observaţi erori în listele afişate vă rugăm să ne anunţaţi de urgenţă la Comisia de Admitere-Înmatriculare de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iaşi, la telefoanele 0232-254-638, 0232-233-368 sau 0232-278-683 int.1427 şi int.1508. Vă mulţumim.

• Numărul de locuri pentru sesiunea iulie 2010:

 Domeniul de licenţă   Număr de locuri 
buget taxă
 Inginerie civilă (4 ani zi, 5 ani seral, 240 credite) 390 300
 Ingineria instalaţiilor (4 ani zi, 240 credite) 108   45
total    498 345

     Anii I şi II de studiu sunt dedicaţi pregătirii tehnice generale de construcţii.
     Începând cu anul III de studiu, studenţii de la domeniul Inginerie Civilă zi pot opta pentru una din specializările:
          - Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)
          - Căi Ferate Drumuri şi Poduri (CFDP).

     Toate programele de studii universitare de licență sunt acreditate de către ARACIS cu grad de încredere ridicat.

• Metoda de selecţie:

     Concurs de dosare cu media calculată astfel:

          MA = 0,5 MBac + 0,5 MŞcol

     unde:

       MBac = media examenului de bacalaureat

       MŞcol = media generală a şcolarităţii anilor de liceu. 

• Calendar, sesiunea iulie:

     - înscrierea candidaţilor 12 - 30 iulie 2010

           orar: Luni-Vineri orele 800-1600, Sâmbăta-Duminica orele 900-1200.

     - afişarea rezultatelor 31 iulie 2010

     - depunerea actelor în original, achitarea taxei de înmatriculare şi a 50% din taxa de şcolarizare 2-7 august 2010 şi 23-31 august 2010

          orar: Luni-Sâmbătă orele 900-1300

     - termen limită pentru depunerea actelor în original 31 august 2010.

• Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă (4 ani zi, 5 ani seral): 100 RON

    Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

     - copiii locuind în zonele calamitate de inundațiile din vara anului 2010 (se va prezenta adeverinţă de la primăria localității de domiciliu)

     - copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ)

     - copiii orfani de ambii părinţi

     - candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial

     - copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gh. Asachi” Iaşi

    Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

• Taxa de şcolarizare:

     - pentru anul şcolar 2010/2011, pe locurile nebugetate, se plăteşte 50% în perioadele 2-7 august 2010 şi 23-31 august 2010

     - învăţământ universitar de licenţă zi: 2300 RON

     - învăţământ universitar de licenţă seral: 2200 RON.

• Taxa de înmatriculare: 25 RON

     - se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi în perioadele 2-7 august 2010 şi 23-31 august 2010.

• Acte necesare la înscriere:

     - cerere de înscriere (se poate completa și la înscriere)

     - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

     - foaia matricolă, în original sau copie legalizată

     - certificatul de naştere, în copie legalizată

     - copie după cartea sau buletinul de identitate

     - dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

     - adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară)

     - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care mai urmează o specializare)

     - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original şi copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare

     - 2 fotografii color 3 x 4 cm

     - un dosar plic.

• Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

     - Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2010 sau în sesiunea august - septembrie 2010 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

     -  Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare.

     -  La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

• Note importante:

     - Candidaţii declaraţi admişi pot opta pentru secţia cu predare în limba engleză. Selecţia se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză.

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la domenii corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: a) distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu; b) premiul întâi sau medalia de aur la olimpiade şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii.

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale sau pe grupe de ţări au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare.

     - Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie rroma se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Media de admitere este media examenului de bacalaureat.

     - Pentru candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova care au absolvit liceul în România, se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Media de admitere este media examenului de bacalaureat.

     - Pentru detalii legate de admitere, vă rugăm să consultaţi site-ul Prorectoratului Didactic și Manualul Procedurilor - Admitere învăţământ universitar de licenţă.


Arhive

    Informaţii din anii anteriori referitoare la admitere:
Admitere 2009-2010
Admitere 2008-2009
Admitere 2007-2008
Admitere 2006-2007
Admitere 2005-2006
Admitere 2004-2005
Admitere 2003-2004