Admitere 2011-2012

Anunțuri pentru candidații cetățeni din Republica Moldova

Învăţământ universitar de master. Sesiunea 12-18 septembrie 2011. REZULTATE

Învăţământ universitar de licenţă. Sesiunea 1-15 septembrie 2011.SESIUNEA S-A ÎNCHEIAT.

Învăţământ universitar de licenţă. Sesiunea 11-30 iulie 2011. SESIUNEA S-A ÎNCHEIAT. Învăţământ universitar de master.
Sesiunea 12-18 septembrie 2011.

- master Bologna (învățământ universitar de master, 2 ani, zi, 120 credite).

Anunțuri

     17 septembrie. ANUNȚ 1. Confirmarea înscrierilor. Candidați cu opțiuni multiple. Înmatriculare. Calendar.

• REZULTATE - 17.09.2011, orele 16.40:

Nr.crt. Domeniul Fișier cu rezultate
1  Inginerie civilă (2 ani, zi, 120 credite)   Inginerie Structurală
2   Ingineria Clădirilor
3   Infrastructuri Moderne pentru Transporturi
4   Inginerie Structurală cu predare în limba engleză
5   Inginerie Geotehnică
6   Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor
7   Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii  
8   Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii
9   Evaluare şi Administrare Imobiliară
10  Ingineria instalaţiilor (2 ani, zi, 120 credite)   Instalaţii pentru Construcţii

• Numărul de locuri:

Nr.crt. Domeniul Denumirea programului  Număr de locuri 
1  Inginerie civilă (2 ani, zi, 120 credite)   Inginerie Structurală   32
2   Ingineria Clădirilor   32
3   Infrastructuri Moderne pentru Transporturi   48
4   Inginerie Structurală cu predare în limba engleză   30
5   Inginerie Geotehnică   36
6   Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor   32
7   Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii     30
8   Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii    50
9   Evaluare şi Administrare Imobiliară   20
total Inginerie civilă 310
10  Ingineria instalaţiilor (2 ani, zi, 120 credite)   Instalaţii pentru Construcţii   32
total general   342

           Note:.
                    Toate programele de studii universitare de master sunt acreditate de către ARACIS.
                    Acest tip de master este destinat atât absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă cu durata de 4 ani (Bologna) cât şi absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată (de 5 ani).
                    Planurile de învâțământ pentru aceste programe de master sunt redate în acest fișier.
                    La planurile de mai sus s-a adăugat câte un semestru final, semestrul IV, cu 30 de credite, dedicat exclusiv elaborării tezei de dizertație.

• Metoda de selecţie:

     Interviu, cu media de admitere calculată astfel:

          MA = 0,5 MI + 0,5 MF

     unde:

       MI = media obţinută la interviu

       MF = media examenului de finalizare a studiilor universitare. 

• Calendar, sesiunea septembrie:

     - înscrierea candidaţilor 12 - 15 septembrie 2011

           orar: orele 800-1600

     - interviu 16-17 septembrie 2011

     - afişarea rezultatelor 18 septembrie 2011.

• Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master: 100 RON

    Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

     - copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ)

     - copiii orfani de ambii părinţi

     - candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial

     - copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

    Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

• Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2011/2012:

     - învăţământ universitar de master: 2900 RON.

• Taxa de înmatriculare: 25 RON

     - se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi.

• Acte necesare la înscriere:

     - cerere de înscriere (se poate completa și la înscriere)

     - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, şi diploma de finalizare a studiilor universitare, ambele în original sau în copie legalizată; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatele de echivalare a diplomei de bacalaureat și diplomei de finalizare a studiilor universitare eliberate de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

     - certificatul de naştere, în copie legalizată

     - copie după cartea sau buletinul de identitate

     - dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

     - adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară)

     - 2 fotografii color 3 x 4 cm

     - un dosar plic.

• Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

     - Candidaţii care au promovat examenul finalizare a studiilor universitare în sesiunea iunie-iulie 2011 sau în sesiunea septembrie 2011 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media obţinută la examenul de finalizare

     -  Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare

     -  La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

• Menţiuni referitoare la interviu:

     - Interviul este necesar pentru a evidenţia cunoştinţele şi experienţa candidatului în specialitatea programului de master precum şi determinarea şi motivarea cu care acesta doreşte să realizeze acea specializare. De asemenea, se analizează posibilităţile candidatului în comunicarea cu caracter tehnico-ştiinţific, aptitudinile acestuia de potenţial cercetător, perspectivele pentru o ulterioară perfecţionare şi prin doctorat.

     - Pentru pregătirea interviului se recomandă bibliografia corespunzătoare de la examenul de licență

     - Tot pentru pregătirea interviului se recomandă și analiza programelor de învățământ de la masterele de tip Bologna.

• Notă:

     - Pentru detalii legate de admitere, vă rugăm să consultaţi site-ul Manualul Procedurilor și anume Manualul Procedurilor - Admitere învăţământ universitar de master.Învăţământ universitar de licenţă.
Sesiunea 1-15 septembrie 2011 s-a încheiat.

Anunțuri

     15 septembrie 2011. Programul Comisiei de Admitere - Înmatriculare, pentru a II-a perioadă a lunii septembrie

     15 septembrie 2011. Anunț legat de cazare

     15 septembrie. ANUNȚ 7. În atenția candidaților cu OPȚIUNI DUBLE, Inginerie Civilă și Ingineria Instalațiilor

     15 septembrie. ANUNȚ 8. În atenția candidaților ADMIȘI PE LOCURILE BUGETATE

     15 septembrie. ANUNȚ 9. În atenția candidaților ADMIȘI PROVIZORIU PE LOCURILE CU TAXĂ

     15 septembrie. ANUNȚ 10. În atenția candidaților care au optat pentru Inginerie Civilă în limba engleză

     15 septembrie. ANUNȚ 11. Taxe de înmatriculare și de școlarizare

     15 septembrie. ANUNȚ 12. Solicitare cazare

     6 septembrie 2011. Testul la limba engleză se susține miercuri, 5 octombrie 2011, orele 14.00 în sălile de la parterul corpului R .

REZULTATELE SESIUNII SEPTEMBRIE 2011:

- liste, domeniul Inginerie Civilă

     15 septembrie 2011, orele 19.20. Lista candidaților admiși provizoriu pe locurile de la buget

     15 septembrie 2011, orele 19.20. Lista candidaților admiși provizoriu pe locurile cu taxă

- liste, domeniul Ingineria Instalațiilor

     15 septembrie 2011, orele 19.20. Lista candidaților admiși provizoriu pe locurile de la buget

     15 septembrie 2011, orele 19.20. Lista candidaților admiși provizoriu pe locurile cu taxă


Notă. În cazul în care observaţi erori în listele afişate vă rugăm să ne anunţaţi de urgenţă la Comisia de Admitere-Înmatriculare de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iaşi, la telefoanele directe 0232-254-638, 0232-233-368 sau prin centrala telefonică: 0232-278-683 ori 0232-278-680 cu int.1427, int.1452 şi int.1508. Vă mulţumim.

• Numărul de locuri pentru sesiunea septembrie 2011:

 Domeniul de licenţă   Număr de locuri 
buget taxă
 Inginerie civilă (4 ani zi, 240 credite)
    - Inginerie civilă (CCIA / CFDP)
    - Inginerie civilă cu predare în limba engleză
  92 171
 Ingineria instalaţiilor (4 ani zi, 240 credite)   55   25
total    147 196

     Anii I şi II de studiu sunt dedicaţi pregătirii tehnice generale de construcţii.
     Începând cu anul III de studiu, studenţii de la domeniul Inginerie Civilă pot opta pentru una din specializările:
          - Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)
          - Căi Ferate Drumuri şi Poduri (CFDP).
     Pentru programul Inginerie civilă cu predare în limba engleză, selecţia se efectuează dintre candidații declarați admiși, în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză.

     Toate programele de studii universitare de licență sunt acreditate de către ARACIS cu grad de încredere ridicat.

     Se asigură cazare în căminele Facultății pentru toți candidații declarați admiși.

     Pentru a vă edifica în privința conținutului studiilor, vă rugăm să consultați și Planurile de învățământ pentru studiile universitare de licență.

• Metoda de selecţie:

     Concurs de dosare cu media calculată astfel:

          MA = 0,5 MBac + 0,5 MŞcol

     unde:

       MBac = media examenului de bacalaureat

       MŞcol = media generală a şcolarităţii anilor de liceu. 

     Condidații care au obținut rezultate recunoscute la olimpiadele naționale și internaționale pot fi admiși fără concurs dacă se află nominalizați pe lista Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

• Calendar, sesiunea septembrie:

     - înscrierea candidaţilor, 1 - 15 septembrie 2011

           orar: Luni-Vineri orele 900-1300, Sâmbăta orele 900-1200, Duminica închis.

     - afişarea rezultatelor, 16 septembrie 2011

     - depunerea actelor în original, achitarea taxei de înmatriculare şi a 50% din taxa de şcolarizare, 16-19 septembrie 2011

          orar: orele 900-1300, Duminica închis.

     - termen limită pentru depunerea actelor în original, 19 septembrie 2011.

• Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă (4 ani zi): 100 RON

    Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

     - copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ)

     - copiii orfani de ambii părinţi

     - candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial

     - copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

    Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

• Taxa de şcolarizare:

     - pentru anul şcolar 2011/2012, pe locurile nebugetate, se plăteşte 50% în perioada 16-19 septembrie 2011

     - valoarea taxei la învăţământ universitar de licenţă zi: 2400 RON.

• Taxa de înmatriculare: 25 RON

     - se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi în perioada 16-19 septembrie 2011.

• Acte necesare la înscriere:

     - cerere de înscriere pentru absolvenți care nu au mai absolvit o facultate (se poate completa și la înscriere)

     - cerere de înscriere pentru absolvenți care au mai absolvit o facultate (se poate completa și la înscriere)

     - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

     - foaia matricolă, în original sau copie legalizată

     - certificatul de naştere, în copie legalizată

     - copie după cartea sau buletinul de identitate

     - dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

     - adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară)

     - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care mai urmează o specializare)

     - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original şi copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare

     - 2 fotografii color 3 x 4 cm

     - un dosar plic.

• Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

     - Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2011 sau în sesiunea august - septembrie 2011 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

     -  Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare.

     -  La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

• Note importante:

     - Candidaţii declaraţi admişi pot opta pentru secţia cu predare în limba engleză. Selecţia se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză.

     - Avantajele absolvenților secţiei cu predare în limba engleză sunt:
         angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze)
         angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini
         angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini
         angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini
         angajare exclusivă într-o companie străină din România
         angajare exclusivă într-o companie străină din afara României
         șanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate
         șanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză)
         șanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză).

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la domenii corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: a) distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu; b) premiul întâi sau medalia de aur la olimpiade şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii. Candidaţii care au obţinut performanţele specificate beneficiază de facilităţile respective într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale sau pe grupe de ţări au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare. Candidaţii care au obţinut performanţele specificate beneficiază de facilităţile respective într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

     - Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie rroma se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Media de admitere este media examenului de bacalaureat.

     - Pentru candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova care au absolvit liceul în România, se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Media de admitere este media examenului de bacalaureat.

     - Pentru detalii legate de admitere, vă rugăm să consultaţi site-ul Manualul Procedurilor și anume Procedura - Admitere în învăţământ universitar de licenţă.Învăţământ universitar de licenţă.
Sesiunea 11-30 iulie 2011 s-a încheiat.

Anunțuri

     6 septembrie 2011. Testul la limba engleză se susține miercuri, 5 octombrie 2011, orele 14.00 în sălile de la parterul corpului R .

     6 august 2011. Programul Comisiei de Admitere - Înmatriculare, pentru a II-a perioadă a lunii august

     6 august 2011. Anunț legat de cazare

     30 iulie 2011. Programul Comisiei de Admitere - Înmatriculare. 6 august 2011: La cererea mai multor candidați, programul s-a prelungit și în perioada 22-29 august 2011

     30 iulie 2011. ANUNȚ 1. În atenția candidaților cu OPȚIUNI DUBLE, Inginerie Civilă și Ingineria Instalațiilor

     30 iulie 2011. ANUNȚ 2. În atenția candidaților ADMIȘI PE LOCURILE BUGETATE

     30 iulie 2011. ANUNȚ 3. În atenția candidaților ADMIȘI PROVIZORIU PE LOCURILE CU TAXĂ

     30 iulie 2011. ANUNȚ 4. În atenția candidaților care au optat pentru Inginerie Civilă în limba engleză

     30 iulie 2011. ANUNȚ 5. Taxe de înmatriculare și de școlarizare

     30 iulie 2011. ANUNȚ 6. Solicitare cazare

     Comisia de Admitere-Înmatriculare procesează datele din sesiunea iulie în perioadele 1-6 august 2011 și 22-29 august, între orele 9.00 și 13.00.

     În perioada 1-15 septembrie 2011, se va organiza o nouă sesiune de admitere pentru locurile neocupate din sesiunea iulie 2011.

REZULTATELE SESIUNII IULIE 2011:

- liste, domeniul Inginerie Civilă

     6 august 2011. Lista alfabetică a candidaților înmatriculați pe locurile de la buget

     6 august 2011. Lista alfabetică a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă

     30 iulie 2011. Lista alfabetică a candidaților admişi pe locurile de la buget

     30 iulie 2011. Lista alfabetică a candidaților admişi pe locurile cu taxă

- liste, domeniul Ingineria Instalațiilor

     6 august 2011. Lista alfabetică a candidaților înmatriculați pe locurile de la buget

     6 august 2011. Lista alfabetică a candidaților înmatriculați pe locurile cu taxă

     30 iulie 2011. Lista alfabetică a candidaților admişi pe locurile de la buget

     30 iulie 2011. Lista alfabetică a candidaților admişi pe locurile cu taxă


Notă. În cazul în care observaţi erori în listele afişate vă rugăm să ne anunţaţi de urgenţă la Comisia de Admitere-Înmatriculare de la Facultatea de Construcţii şi Instalaţii Iaşi, la telefoanele directe 0232-254-638, 0232-233-368 sau prin centrala telefonică: 0232-278-683 ori 0232-278-680 cu int.1427, int.1452 şi int.1508. Vă mulţumim.

• Numărul de locuri pentru sesiunea iulie 2011:

 Domeniul de licenţă   Număr de locuri 
buget taxă
 Inginerie civilă (4 ani zi, 240 credite)
    - Inginerie civilă (CCIA / CFDP)
    - Inginerie civilă cu predare în limba engleză
398 192
 Ingineria instalaţiilor (4 ani zi, 240 credite) 100   30
total    498 222

     Anii I şi II de studiu sunt dedicaţi pregătirii tehnice generale de construcţii.
     Începând cu anul III de studiu, studenţii de la domeniul Inginerie Civilă pot opta pentru una din specializările:
          - Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)
          - Căi Ferate Drumuri şi Poduri (CFDP).
     Pentru programul Inginerie civilă cu predare în limba engleză, selecţia se efectuează dintre candidații declarați admiși, în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză.

     Toate programele de studii universitare de licență sunt acreditate de către ARACIS cu grad de încredere ridicat.

     Se asigură cazare în căminele Facultății pentru toți candidații declarați admiși.

     Pentru a vă edifica în privința conținutului studiilor, vă rugăm să consultați și Planurile de învățământ pentru studiile universitare de licență.

• Metoda de selecţie:

     Concurs de dosare cu media calculată astfel:

          MA = 0,5 MBac + 0,5 MŞcol

     unde:

       MBac = media examenului de bacalaureat

       MŞcol = media generală a şcolarităţii anilor de liceu. 

     Condidații care au obținut rezultate recunoscute la olimpiadele naționale și internaționale pot fi admiși fără concurs dacă se află nominalizați pe lista Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului.

• Calendar, sesiunea iulie:

     - înscrierea candidaţilor, 11 - 30 iulie 2011

           orar: Luni-Vineri orele 800-1600, Sâmbăta-Duminica orele 900-1200.

     - afişarea rezultatelor, 31 iulie 2011

     - depunerea actelor în original, achitarea taxei de înmatriculare şi a 50% din taxa de şcolarizare, 1-6 august 2011 și 25-29 august 2011

          orar: Luni-Sâmbătă orele 900-1300

     - termen limită pentru depunerea actelor în original, 31 august 2011.

• Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă (4 ani zi): 100 RON

    Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

     - copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ)

     - copiii orfani de ambii părinţi

     - candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial

     - copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

    Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

• Taxa de şcolarizare:

     - pentru anul şcolar 2011/2012, pe locurile nebugetate, se plăteşte 50% în perioada 1-6 august 2011

     - valoarea taxei la învăţământ universitar de licenţă zi: 2400 RON.

• Taxa de înmatriculare: 25 RON

     - se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi în perioadele 1-6 august 2011 și 25-29 august 2011.

• Acte necesare la înscriere:

     - cerere de înscriere pentru absolvenți care nu au mai absolvit o facultate (se poate completa și la înscriere)

     - cerere de înscriere pentru absolvenți care au mai absolvit o facultate (se poate completa și la înscriere)

     - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

     - foaia matricolă, în original sau copie legalizată

     - certificatul de naştere, în copie legalizată

     - copie după cartea sau buletinul de identitate

     - dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

     - adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară)

     - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care mai urmează o specializare)

     - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original şi copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare

     - 2 fotografii color 3 x 4 cm

     - un dosar plic.

• Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

     - Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2011 sau în sesiunea august - septembrie 2011 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

     -  Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare.

     -  La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

• Note importante:

     - Candidaţii declaraţi admişi pot opta pentru secţia cu predare în limba engleză. Selecţia se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză.

     - Avantajele absolvenților secţiei cu predare în limba engleză sunt:
         angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze)
         angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini
         angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini
         angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini
         angajare exclusivă într-o companie străină din România
         angajare exclusivă într-o companie străină din afara României
         șanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate
         șanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză)
         șanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză).

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la domenii corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: a) distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu; b) premiul întâi sau medalia de aur la olimpiade şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii. Candidaţii care au obţinut performanţele specificate beneficiază de facilităţile respective într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale sau pe grupe de ţări au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare. Candidaţii care au obţinut performanţele specificate beneficiază de facilităţile respective într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

     - Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie rroma se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Media de admitere este media examenului de bacalaureat.

     - Pentru candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova care au absolvit liceul în România, se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Media de admitere este media examenului de bacalaureat.

     - Pentru detalii legate de admitere, vă rugăm să consultaţi site-ul Manualul Procedurilor și anume Procedura - Admitere în învăţământ universitar de licenţă.