Admitere 2012-2013

Învăţământ universitar de licenţă. Sesiunea iulie/septembrie 2012.

Învăţământ universitar de master. Sesiunea septembrie 2012.Învăţământ universitar de licenţă.
Sesiunea iulie/septembrie 2012.

• Numărul de locuri pentru sesiunea iulie 2012 nu a fost încă stabilit de către METCS.
  Între paranteze s-au trecut locurile alocate în anul anterior:

 Domeniul de licenţă   Număr de locuri 
buget taxă
 Inginerie civilă (4 ani zi, 240 credite)
    - Inginerie civilă (CCIA / CFDP)
    - Inginerie civilă cu predare în limba engleză
(398) (192)
 Ingineria instalaţiilor (4 ani zi, 240 credite) (100)   (30)
total    (498) (222)

     Anii I şi II de studiu sunt dedicaţi pregătirii tehnice generale de construcţii.
     Începând cu anul III de studiu, studenţii de la domeniul Inginerie Civilă pot opta pentru una din specializările:
          - Construcţii Civile, Industriale şi Agricole (CCIA)
          - Căi Ferate Drumuri şi Poduri (CFDP).
     Pentru programul Inginerie civilă cu predare în limba engleză, selecţia se efectuează dintre candidații declarați admiși, în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză.

     Toate programele de studii universitare de licență sunt acreditate de către ARACIS cu grad de încredere ridicat.

     Se asigură cazare în căminele Facultății pentru toți candidații declarați admiși.

     Pentru a vă edifica în privința conținutului studiilor, vă rugăm să consultați și Planurile de învățământ pentru studiile universitare de licență.

• Metoda de selecţie: media examenului de bacalaureat.

     Condidații care au obținut rezultate recunoscute la olimpiadele naționale și internaționale pot fi admiși fără concurs dacă se află nominalizați pe lista Ministerului Educației, Cercetării, Tineretului și Sportului (ce va fi afișată de acest minister).

• Calendar, sesiunea iulie/septembrie 2012:

     - înscrierea candidaţilor, sesiunea iulie, 16 - 26 iulie 2012

           orar: Luni-Vineri orele 800-1600, Sâmbăta-Duminica orele 900-1200.

     - testul de matematică de nivel M2 pentru sesiunea iulie, 29 iulie 2012, orele 9.00-13.00, în Corpul R și în Corpul de Instalații ale Facultății de Construcții și Instalații

     - afişarea rezultatelor, sesiunea iulie, 31 iulie 2012

     - depunerea actelor în original, achitarea taxei de înmatriculare, a 50% din taxa de şcolarizare (dacă este cazul) și depunerea opțiunilor, 1-6 august 2012 și 25 august - 4 septembrie 2012

          orar: Luni-Sâmbătă orele 900-1300

     - afișarea locurilor rămase libere pentru sesiunea septembrie (dacă este cazul), 5 septembrie 2012

     - înscrierea candidaţilor pentru sesiunea septembrie (dacă este cazul), 6 - 12 septembrie 2012

           orar: Luni-Vineri orele 800-1600, Sâmbăta-Duminica orele 900-1200.

     - testul de matematică de nivel M2 pentru sesiunea septembrie (dacă este cazul), 14 septembrie 2012, orele 9.00-13.00, în Corpul R și în Corpul de Instalații ale Facultății de Construcții și Instalații

     - afişarea rezultatelor, sesiunea septembrie (dacă este cazul), 18 septembrie 2012.

• Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de licenţă (4 ani zi): urmează a fi stabilită de conducerea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

    Sunt scutiţi de plata taxei de înscriere:

     - copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ)

     - copiii orfani de ambii părinţi

     - candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial

     - copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

    Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

• Taxa de şcolarizare:

     - pentru anul şcolar 2012/2013, pe locurile nebugetate, se plăteşte 50% în perioada 1-6 august 2012

     - valoarea taxei la învăţământ universitar de licenţă zi: urmează a fi stabilită de conducerea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

• Taxa de înmatriculare: urmează a fi stabilită de conducerea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

     - se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi în perioadele 1-6 august 2012 și 25 august - 4 septembrie 2012.

• Acte necesare la înscriere:

     - cerere de înscriere pentru absolvenți care nu au mai absolvit o facultate (se poate completa și la înscriere)

     - cerere de înscriere pentru absolvenți care au mai absolvit o facultate (se poate completa și la înscriere)

     - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, în original sau în copie legalizată; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatul de echivalare a diplomei de bacalaureat eliberată de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

     - foaia matricolă, în original sau copie legalizată

     - certificatul de naştere, în copie legalizată

     - copie după cartea sau buletinul de identitate

     - dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

     - adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară)

     - adeverinţă din care să rezulte calitatea de student (pentru studenţii care mai urmează o specializare)

     - diploma de licenţă sau diploma echivalentă cu aceasta / diploma de absolvire, în original şi copie legalizată, pentru cei care doresc să urmeze o a doua specializare

     - 2 fotografii color 3 x 4 cm

     - un dosar plic.

• Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

     - Candidaţii care au promovat examenul de bacalaureat în sesiunea iunie-iulie 2012 sau în sesiunea august - septembrie 2012 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de bacalaureat, o adeverinţă eliberată de liceu în care se menţionează atât media generală cât şi notele obţinute la probele susţinute, precum şi foaia matricolă.

     -  Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare.

     -  La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

• Note importante:

     - Candidaţii declaraţi admişi pot opta pentru secţia cu predare în limba engleză. Selecţia se va efectua în prima săptămână din anul şcolar, pe bază de examen scris la limba engleză.

     - Avantajele absolvenților secţiei cu predare în limba engleză sunt:
         angajare mult mai rapidă într-o companie românească, având un argument în plus (cunoașterea limbii engleze)
         angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are și angajați străini
         angajare pe posturi mai bune într-o companie românească ce are relații cu parteneri străini
         angajare exclusivă într-o companie românească cu patroni străini
         angajare exclusivă într-o companie străină din România
         angajare exclusivă într-o companie străină din afara României
         șanse mărite de obținere de burse de schimb academic (tip Erasmus) în străinătate
         șanse mărite de continuare cu succes a studiilor în străinătate (aproape toate țările dezvoltate au programe de studii în limba engleză)
         șanse mărite de continuare cu succes a unei cariere de cercetare (masterat, doctorat, post-doctorat) în România sau în străinătate (lucrările științifice fiind scrise în limba engleză).

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri internaţionale au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării şi Tineretului, la domenii corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: a) distincţii la olimpiadele şcolare internaţionale şi la concursuri artistice de nivel continental, mondial sau olimpic, în cel puţin unul din ultimii doi ani de studiu; b) premiul întâi sau medalia de aur la olimpiade şcolare internaţionale în unul din ultimii patru ani de studii. Candidaţii care au obţinut performanţele specificate beneficiază de facilităţile respective într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

     - Absolvenţii de liceu cu diplomă de bacalaureat care au obţinut performanţe recunoscute în concursuri naţionale sau pe grupe de ţări au dreptul să fie înmatriculaţi fără admitere, în cadrul numărului de locuri alocat de către Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului, la specializări corespunzătoare disciplinelor la care au fost distinşi, astfel: premiile I, II, III la concursurile şcolare la nivel naţional sau pe grupe de ţări, în cel puţin unul din ultimii doi ani de şcolarizare. Candidaţii care au obţinut performanţele specificate beneficiază de facilităţile respective într-o perioadă de maximum trei ani de la absolvirea liceului.

     - Pentru candidaţii cetăţeni români de etnie rroma se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget.

     - Pentru candidaţii cetăţeni ai Republicii Moldova care au absolvit liceul în România, se repartizează un număr distinct de locuri subvenţionate de la buget. Media de admitere este media examenului de bacalaureat.

     - Pentru detalii legate de admitere, vă rugăm să consultaţi site-ul Manualul Procedurilor și anume Procedura - Admitere în învăţământ universitar de licenţă.Învăţământ universitar de master.
Sesiunea septembrie 2012.

- master Bologna (învățământ universitar de master, 2 ani, zi, 120 credite).

• Numărul de locuripentru sesiunea septembrie 2012 nu a fost încă stabilit de către METCS.
  Între paranteze s-au trecut locurile alocate în anul anterior:

Nr.crt. Domeniul Denumirea programului  Număr de locuri 
1  Inginerie civilă (2 ani, zi, 120 credite)   Inginerie Structurală   (32)
2   Ingineria Clădirilor   (32)
3   Infrastructuri Moderne pentru Transporturi   (48)
4   Inginerie Structurală cu predare în limba engleză   (30)
5   Inginerie Geotehnică   (36)
6   Reabilitarea şi Creşterea Siguranţei Construcţiilor   (32)
7   Materiale şi Produse Performante pentru Construcţii     (30)
8   Management şi Tehnologii Speciale în Construcţii    (50)
9   Evaluare şi Administrare Imobiliară   (20)
total Inginerie civilă (310)
10  Ingineria instalaţiilor (2 ani, zi, 120 credite)   Instalaţii pentru Construcţii   (32)
total general   (342)

           Note:.
                    Toate programele de studii universitare de master sunt acreditate de către ARACIS.
                    Acest tip de master este destinat atât absolvenţilor învăţământului universitar de licenţă cu durata de 4 ani (Bologna) cât şi absolvenţilor învăţământului universitar de lungă durată (de 5 ani).
                    Planurile de învâțământ pentru aceste programe de master sunt redate în acest fișier.
                    La planurile de mai sus s-a adăugat câte un semestru final, semestrul IV, cu 30 de credite, dedicat exclusiv elaborării tezei de dizertație.

• Metoda de selecţie:

     Verificarea orală a cunoștințelor, cu media de admitere calculată astfel:

          MA = 0,5 ML + 0,5 MT

     unde:

       ML = media examenului de finalizare a studiilor universitare de licență

       MT = media obţinută la verificarea orală a cunoștințelor. 

• Calendar, sesiunea septembrie:

     - înscrierea candidaţilor, 6 - 12 septembrie 2012

           orar: orele 800-1600 în zilele lucrătoare

     - verificarea orală a cunoștințelor, 14 septembrie 2012, orele 900, la departamente

     - afişarea rezultatelor, 18 septembrie 2012.

• Taxa de înscriere la concursul de admitere pentru învăţământ universitar de master: urmează a fi stabilită de conducerea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

    Sunt scutiţi de plata taxelor de înscriere:

     - copiii personalului didactic (se va prezenta adeverinţă vizată de ISJ)

     - copiii orfani de ambii părinţi

     - candidaţii proveniţi de la casele de copii sau din plasament familial

     - copiii angajaţilor din cadrul Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

    Toţi aceştia pot utiliza acest drept o singură dată şi numai pentru o singură instituţie de învăţământ superior.

• Taxa de şcolarizare pentru anul universitar 2012/2013:

     - învăţământ universitar de master: urmează a fi stabilită de conducerea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi.

• Taxa de înmatriculare: urmează a fi stabilită de conducerea Universităţii Tehnice „Gheorghe Asachi” din Iaşi

     - se plăteşte de către toţi candidaţii declaraţi admişi.

• Acte necesare la înscriere:

     - cerere de înscriere (se poate completa și la înscriere)

     - diploma de bacalaureat sau diploma echivalentă cu aceasta, şi diploma de finalizare a studiilor universitare, ambele în original sau în copie legalizată; cetăţenii statelor membre ale Uniunii Europene, ai statelor Spaţiului Economic European şi ai Confederaţiei Elveţiene vor prezenta Atestatele de echivalare a diplomei de bacalaureat și diplomei de finalizare a studiilor universitare eliberate de Centrul de Recunoaştere a Diplomelor, Certificatelor şi Titlurilor Universitare din cadrul Ministerului Educaţiei, Cercetării, Tineretului și Sportului

     - certificatul de naştere, în copie legalizată

     - copie după cartea sau buletinul de identitate

     - dacă este cazul, acte doveditoare ale schimbării numelui, în copie legalizată (certificat de căsătorie, hotărâre judecătorească etc.)

     - adeverinţă medicală tip (eliberată de medicul de familie sau de unitatea şcolară)

     - 2 fotografii color 3 x 4 cm

     - un dosar plic.

• Menţiuni referitoare la actele de înscriere:

     - Candidaţii care au promovat examenul finalizare a studiilor universitare în sesiunea iunie-iulie 2012 sau în sesiunea septembrie 2012 pot prezenta la înscriere, pentru sesiunile de admitere imediat următoare, în locul diplomei de finalizare a studiilor universitare, o adeverinţă eliberată de universitate, în care se menţionează atât media generală cât şi media obţinută la examenul de finalizare

     -  Întrucât candidaţii au dreptul legal de a se prezenta la concurs concomitent la două sau mai multe domenii / specializări, dosarul cu actele în original se depune la prima opţiune. Înscrierea pentru celelalte opţiuni se face pe baza documentelor prezentate în copie legalizată, la care se adaugă o adeverinţă care atestă înscrierea cu actele de studii în original la un alt domeniu / specializare

     -  La înscriere, candidaţii vor semna o declaraţie că vor respecta termenele impuse cu privire la depunerea actelor în original.

• Menţiuni referitoare la verificarea orală a cunoștințelor:

     - Verificarea orală a cunoștințelor este necesară pentru a evidenţia cunoştinţele şi experienţa candidatului în specialitatea programului de master precum şi determinarea şi motivarea cu care acesta doreşte să realizeze acea specializare. De asemenea, se analizează posibilităţile candidatului în comunicarea cu caracter tehnico-ştiinţific, aptitudinile acestuia de potenţial cercetător, perspectivele pentru o ulterioară perfecţionare şi prin doctorat.

     - Pentru pregătirea verificării orale a cunoștințelor se recomandă bibliografia corespunzătoare de la examenul de licență

     - Tot pentru pregătirea verificării orale a cunoștințelor se recomandă și analiza programelor de învățământ de la masterele de tip Bologna.

• Notă:

     - Pentru detalii legate de admitere, vă rugăm să consultaţi site-ul Manualul Procedurilor și anume Manualul Procedurilor - Admitere învăţământ universitar de master.


Arhive

    Informaţii din anii anteriori referitoare la admitere:
Admitere 2011-2012
Admitere 2010-2011
Admitere 2009-2010
Admitere 2008-2009
Admitere 2007-2008
Admitere 2006-2007
Admitere 2005-2006
Admitere 2004-2005
Admitere 2003-2004